Terug naar projecten overzicht

Gemeentelijke
Basisschool
Op Dreef
Zelem

D1496_GBS Zelem
Expertises Architectuur Interieur Sector Onderwijs Ligging Halen Bruto oppervlakte detail 1.817 m2 (uitsluitend nieuwbouw) Einde werken / Ingebruikname

De bestaande Gemeentelijke Basisschool van Zelem werd door dbv architecten stevig onder handen genomen en uitgebreid met een nieuwbouw kleuterafdeling en sportinfrastructuur.

Aansluiting bestaande school - organisatie

Vooreerst houden we rekening met de aansluiting op de bestaande school; het toegangsniveau blijft aangehouden en bepaalt dus het gelijkvloers niveau of niveau 0 van deze uitbreiding. We maken organisatorisch intern een connectie tussen het bestaande gedeelte en het nieuwe gedeelte door het verlengen van de bestaande gang, hiervoor wordt het bestaande sanitair aangepast. Op het niveau 0 van het nieuwe gedeelte brengen we een refter en 5 kleuterklassen onder. Ook extern maken we een connectie langs de voorgevel van het bestaande gebouw waarbij het bestaande pad wordt verlengd tot de overdekte toegang van de uitbreiding.

Aansluiting bestaande school - ruimtelijk

Ruimtelijk kiezen we voor een contrasterende benadering. We werken het nieuwe gebouw visueel los van het bestaande volume aan de voorzijde. Aan de achterzijde volgen we de bestaande achtergevellijn. Ook bij de materialisatie van het nieuwe volume kiezen we voor contrast tov. de bestaande school. De bestaande gevel bestaat overwegend uit roodbruine gevelstenen. Het nieuwe volume voorzien we in zichtbeton, een gevelbekleding met betonlook en een thermowood gevelbekleding. Deze natuurlijke, houten gevel van het hoogste volume (de turnzaal) moet zorgen voor een optimale integratie met het achterliggend bos; de dakrand van dit houten volume bevindt zich op ongeveer dezelfde hoogte als de dakkoepel op de bestaande school aan de straatzijde.

Op het gelijkvloers ligt de nadruk op de openheid van de school naar de omgeving en omgekeerd. De circulatiezone naar de klassen geeft een continu zicht naar enerzijds het nieuwe pleintje dat de voorzone vormt naar de straat toe, en anderzijds naar het kioskplein en de kerk aan de andere kant van de straat. Een ganggevoel wordt op deze manier beperkt en het zorgt voor een transparante kleuterschool met veel licht en zicht naar de omgeving.

Niveauverschil

Er is een significant niveauverschil op het perceel aanwezig: de straat ligt ongeveer 3m lager dan het huidige gelijkvloers van de school en de speelplaats aan de achterzijde van het terrein. We beschouwen zoals eerder aangehaald dit niveau waarop de klassen en refter ondergebracht worden als niveau 0.

Het straatniveau ligt dus één niveau lager. Op dit niveau (niv -1) is de toegang voorzien tot de verticale circulatiekern die bereikbaar is via een overdekt speelplein. Dit plein fungeert voor en na de schooluren als een veilige & een autovrije zone om de kinderen af te zetten en te brengen; maar kan eveneens gebruikt worden als een uitbreiding van de speelplaats mits toezicht en afschermen tov. de straat door halfhoge schuifpoorten. Na de schooluren en in het weekend vormt dit pleintje een semipublieke buitenzone waar bezoekers van de multifunctionele turnzaal elkaar ontmoeten.

Het sportgedeelte hebben we voorzien op niveau 1. In hoofdzaak dient het sportgedeelte voor de school maar een apart gebruik door derden is mogelijk door bijvoorbeeld lokale sportgroepen, koffietafels, ... De turnzaal heeft een totale oppervlakte van 515m2 oftewel 2 volleybalvelden. Er is een totale bezetting mogelijk van 250 personen. De ontsluiting bij aparte verhuring gebeurt via de circulatiekern met de toegang op niveau -1. Hierdoor blijven de overige lokalen van de basisschool afgesloten.

De circulatiekern loopt door over de drie niveaus en vormt ook ruimtelijk gezien een eigen volume:

  • op niveau -1 vormt dit de toegang tot het gebouw via de straatzijde, tevens is hier een fietsenstalling aanwezig, samen met het stooklokaal en de nutsbergingen;
  • op niveau 0 bevat de circulatiekern het volwassen sanitair dat de refter mee ondersteunt;
  • op niveau +1, waar zich de turnzaal bevindt, zijn enkele ondersteunende functies ondergebracht zoals een sanitair en berging.
Aandacht voor buiten

Aan de zijkant van de uitbreiding voorzien we bij de 3 kleuterklassen telkens een beperkt terrasje; deze 3 terrasjes zijn ingewerkt in de talud die de overgang vormt van het niveauverschil van de buitenomgeving tov. de tuin van de buren, en kunnen door de leerlingen zelf vrij ingevuld worden met bv. mini-tuintjes. 

De speelplaats wordt deels overdekt door de nieuwe schoolvleugel, en gaat over in een open, groene ruimte met ook nog een speelbos!